Òrgan de govern

AFA Soler de Vilardell / Qui som? / Òrgan de govern

Òrgan de govern

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació de l’AFA de l’Escola Soler de Vilardell són l’Assemblea General i la Junta directiva.

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta directiva. Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de ple dret.

  • Assemblea ordinària: es reuneix, com a mínim, un cop l’any dins els 6 primers mesos de l’exercici econòmic.
  • Assemblea extraordinària: quan la junta directiva ho creu convenient o quan ho sol·licita un 10% dels socis i sòcies de l’entitat.

JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar activitats, com també gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

La Junta avalua les actuacions que s’han dut a terme, tot valorant les millores de cares a futures edicions de determinades accions i encarant i preparant les activitats que futurament es duran a terme a l’AFA.

Els i les membres de la junta directiva està formada per persones voluntàries escollides per a quatre anys en l’assemblea general ordinària.

PRESIDENTA:

Ingrid Aguilà (4t i 1r)

TRESORERA:

Maria Delgado (P4)

SECRETARIA:

Sílvia Girmé (1r i P4)

VOCALS:

MENJADOR: Jordi Armet (3r i P5)

FESTES: Marina Py (4t i 1r)

GEGANTÓ: Aitor Salvadó (3r i 1r)

COMUNICACIÓ: Mariona Pacual (4t)

RELACIONS EXTERNES: Roser Escrig (5è i 1r)

EQUIPAMENT: Sílvia Girmé (1r i P4)

EXTRAESCOLARS i CASAL: Estefania Redondo (P4)